Naslovna      O nama       Linkovi       Facebook       Twitter        Kontakt
 
 

Grad Novi Sad

Град Нови Сад

 
 
 
 

Socijalna zaštita za starije osobe

Socijalna zaštita je društvena delatnost koja ima za cilj da pruži zaštitu licu u stanju socijalne potrebe. Jedan od segmenata socijalne zaštite je i zaštita starih lica, i ona je regulisana Zakonom o socijalnoj zaštiti.

Osnovna ustanova socijalne zaštite je Centar za socijalni rad.

Postoje dva oblika socijalne zaštite: institucionalna zaštita i otvoreni oblici socijalne zaštite.

 Gerontološki centar „Novi Sad“

- Smeštaj starih u dom
- Pomoć i nega u kući
- Klubovi za odrasla i stara lica

- Prihvatilište za odrasla i stara lica

  Centar za socijalni rad Grada Novog Sada

- Utvrđivanje prava na materijalno obezbeđenje porodice, tuđu negu i pomoć, i pomoć u kući

Institucionalna zaštita

Gerontološki centar – ustanova za mentalno zdrave stare osobe i penzionere. U Dom za stare idu ljudi koji izraze želju da tamo budu smešteni. Nikoga protiv njegove volje nije moguće smestiti u Gerontološki centar. Boravak u Domu za stare se uvek plaća. U domu se pružaju sledeće usluge: zaštićeno stanovanje, potpuna zdravstvena zaštita i okupaciona terapija.

(Na fotografiji: soba korisnika u Gerontološkom centru Subotica; foto: NSHC)

 

Dom za mentalno zdrave osobe sa invaliditetom – takve ustanove postoje u Novom Sadu, Kanjiži, Novom Bečeju, Apatinu, Mataruškoj banji…

 

Domovi za osobe sa teškoćama u mentalnom razvoju lica – u njih se smeštaju stari ljudi sa teškoćama u mentalnom razvoju. Ustanove ove vrste postoje u Tutinu, Čurugu…

 

Domovi za stara duševno obolela lica – u njih se smeštaju ljudi koji usled ovih tegoba uopšte nisu u mogućnosti da se brinu o sebi. Takve ustanove se nalaze u Starom Lecu, Čurugu…

 

Ako je u pitanju starije lice koje nije u mogućnosti da plati sebi smeštaj u dom i nema rođaka,

onda je država dužna da mu to plati. Za to se koristi Fond za socijalnu zaštitu.

 
Otvoreni oblici zaštite

Ukoliko je reč o starijoj osobi koja ne želi da napusti svoju kuću i ode u dom, a potrebna joj je pomoć, postoje sledeći oblici zaštite:

 - Kućna nega i pomoć u kući – osnovni oblik otvorene zašite i najčešće se pruža.

 

 - Klubovi za stara i odrasla lica - uloga im je okupljanje, druženje, zadovoljavanje kulturnih potreba, radna okupaciona terapija...

(Na fotografiji: Klub za penzionere pri Gerontološkom centru u Subotici; foto: NSHC)

 

 - Materijalna pomoć – pri Centru za socijalni rad pruža se materijalno obezbeđenje porodice (MOP), koje predstavlja mesečnu novčanu pomoć pod zakonskim uslovima. Njega mogu dobiti i penzioneri sa malim primanjima, kao i duševno oboleli i osobe sa poteškoćama u mentalnom razvoju. Jednokratna materijalna pomoć predstavlja trenutan vid pomoći, i daje se npr. ukoliko je neko ugrožen usled vremenske nepogode, bolestan je a potreban mu je novac za lečenje, izašao iz zatvora i bez prihoda je…

 - Starateljstvo – predviđeno je za lica koja ne mogu sama o sebi da se brinu i potreban im je staratelj. Moguće je dobiti stalnog staratelja – doživotno, ili privremenog staratelja – samo u nekom postupku.

 

Poseban oblik zaštite je Prihvatna stanica. U saradnji sa Centrom za socijalni rad i Gerontološkim centrom, tu se zbrinjavaju ljudi koji su se našli ''na ulici''. Ako ne postoji mogućnost da se čovek vrati tamo odakle je došao, odvodi se u Prihvatilište pri Gerontološkom centru. Tamo se može zadržati dva do tri meseca. Nakon toga, Centar za socijalni rad rešava pitanje njegovog /njenog smeštaja.

 

Još jedan vid zaštite starih je i Ugovor o doživotnom izdržavanju. On se veoma često primenjuje, može biti na obostranu korist, i ne sme se zloupotrebljavati.

 
 

Stranicu održava: Novosadski humanitarni centar                         Facebook        Twitter