Naslovna      O nama      Linkovi       Facebook       Twitter        Kontakt
 
 

Grad Novi Sad

Град Нови Сад

 
 
 
 

  Centar za socijalni rad grada Novog Sada

   Zmaj Ognjena Vuka 13, Novi Sad    

   Telefon: (021) 421-166 

   E mail: csrns@nspoint.net    Radno vreme: 7.00-14.30 h

Utvđivanje prava na  materijalno obezbeđenje porodice, tuđu negu i pomoć.

i pomoć u kući:

Bulevar oslobođenja br. 91

Telefon: (021) 421-798, 421-799

 

Centar za socijalni rad Novi Sad je međuopštinski centar i pokriva opštine Novi Sad, Beočin i Sremski Karlovci. Misija Centra je da pruži pomoć licima koja ne mogu samostalno da rešavaju svoje probleme i da jača njihove potencijale za prevazilaženje teškoća. Primenjuje se multidisciplinarni pristup kroz timski oblik rada (pravni, pedagoški, psihološki i socijalni aspekt). Centar pruža zaštitu za decu, kao i za odrasla lica. U okviru zaštite odraslih lica zadaci Centra su: otkrivanje građana u stanju socijalne potrebe i evidentiranje građana na osnovu prijave, dijagnostika, praćenje slučaja, prevencija i rešavanje.

Oblici zaštite odraslih i starih lica su:

 • Utvrđivanje prava na materijalno obezbeđenje porodice (MOP) za pojedince koji ostvaruju prihode ispod nivoa socijalne sigurnosti, uz zadovoljenje određenih uslova. Podnosi se pismeni zahtev nakon čega socijalni radnik i pravnik rešavaju zahtev u skladu sa zakonom za socijalnu zaštitu.

 • Utvrđivanje prava na tuđu negu i pomoć (TNP) za lica za koja invalidska komisija (u PIOR-u) utvrdi da su nega i pomoć od strane drugog lica potrebna. Penzioneri se direktno obraćaju PIOR-u, a oni koji nisu penzioneri podnose prijavu Centru za socijalni rad, koji takođe šalje prijavu u PIOR.

 • Utvrđivanje prava na pomoć u kući kao vaninstitucionalnog oblika zaštite starih koji se primenjuje u vidu pružanja pomoći pri održavanja higijene, nege korisnika, pomoći u održavanju higijene stana i pri zadovoljavanju drugih egzistencijalnih potreba. Organizacija i sprovođenje ovih aktivnosti pripada Gerontološkom centru a procenu socijalnog statusa korisnika i u skladu sa tim učešće korisnika u plaćanju ovih usluga određuje Centar za socijalni rad.

 • Utvrđivanje prava na zdravstvenu zaštitu za korisnike MOP-a nesposobne za rad i ostala lica koja to pravo ne ostvaruju po nekom drugom osnovu.

 • Starateljstvo podrazumeva posebnu zaštitu punoletnih osoba koje nisu u mogućnosti da se same brinu o zaštiti svojih prava i interesa. Postoji starateljstvo nad licima lišenim poslovne sposobnosti (trajno) i starateljstvo za posebne slučajeve (staratelj se odrđuje samo za konkretnu situaciju, npr. za podizanje penzije ili sl.) Punoletno lice se stavlja pod starateljstvo samo ako je prethodno lišeno poslovne sposobnosti na osnovu rešenja nadležnog suda. Postupak lišavanja poslovne sposobnosti pokreće Centar za socijalni rad po službenoj dužnosti ili neko do srodnika, a nakon što sud donese rešenje o lišavanju poslovne sposobnosti, Centar za socijalni rad određuje staratelja. Ako ne postoji osoba koja bi mogla biti staratelj, Centar za socijalni rad dodeljuje socijalnog radnika koji će vršiti ulogu staratelja.

 • Utvrđivanje prava na smeštaj u gerontološki centar ili druge ustanove (dom za duševno obolele lica i dom za mentalno nedovoljno razvijene osobe) – primenjuje se nakon konstatacije stručnog lica da je osoba nesposobna za samostalan život. Za primenu ovog oblika socijalne zaštite, neophodna je saglasnost korisnika. Centar za socijalni rad osim procene vrste ustanove u koju se osoba šalje utvrđuje i način plaćanja domskog smeštaja. Rešenje o smeštaju donosi Centar za socijalni rad a sva ostala prava se regulišu u domu. Realizacija zavisi od kapaciteta i popunjenosti ustanove.

 

Utvrđivanje prava na pomoć u kući

Centar za socijalni rad odobrava pomoć, određuje količinu usluga i visinu participacije, a osoblje Službe za negu i pomoć u kući Gerontološkog centra pruža ove usluge. Socijalni radnik Centra za socijalni rad je jedan član tima za trijažu, a drugi član je medicinska sestra iz Gerontološkog centra.

 

Kriterijumi

Svako ko zadovoljava zdravstveni kriterijum, u opštini Novi Sad, ima pravo na kućnu negu i pomoć u kući. Od imovinskog statusa zavisi nivo participacije u ceni usluge.

 

Procedura prijave

Prijava se vrši lično ili putem telefona u Centru za socijalni rad ili Gerontološkom centru, nakon toga kod korisnika izlazi tim za trijažu, te se daje na uvid potrebna  dokumentacija da bi se utvrdio zdravstveni i socijalni status korisnika.

 

Potrebni dokumenti

 • Pismeni zahtev

 • 2 fotokopije LK (jedna kopija ide CSR, a jedna GC)

 • 2 fotokopije lekarskog nalaza(jedna kopija ide CSR, a jedna GC)

 • fotokopija čeka od penzije za poslednja 3 meseca; ako postoji bračni partner i za njega (tj, u slučaju zaposlenosti 3-mesečni prosek plate)

 • ukoliko ima decu, 3-mesečni prosek njihovih primanja, dokazi o školovanju njihove dece i sl.

 • fotokopija Ugovora o doživotnom izdržavanju (ako postoji)

 

Cena

Cenu časa usluge kućne nege i pomoći u kući utvrđuje gradonečelnik, troškove snosi budžet Grada, a korisnik participira u ovoj ceni u zavisnosti od visine prihoda. Socijalni radnik procenjuje socijalni status i, u odnosu na kategoriju (po visini prihoda) kojoj pripada, korisnik plaća određeni procenat od cene usluge.

Troškovi usluga za korisnika koji podnesu kompletnu dokumentaciju se kreću od besplatnih usluga, do 50% od ekononomske cene. Ekonomsku cenu (100%) plaćaju osobe koje ne žele ili nisu u mogućnosti da dostave potrebnu dokumentaciju kako bi se utvrdilo imovinsko stanje.

 
 
 

Stranicu održava: Novosadski humanitarni centar                         Facebook        Twitter