Naslovna      O nama      Linkovi       Facebook       Twitter        Kontakt
 
 

Grad Novi Sad

Град Нови Сад

 
 
 
 

 Gerontološki centar „Novi Sad“

  Fruškogorska 32, Novi Sad    Tel. (021) 450-266, 450-267, 450-269     Fax: 6350-782

  gerontns@neobee.net     www.gerontns.rs        Radno vreme: 7.00-14.30h

 

Gerontološki centar ’Novi Sad’ je ustanova socijalne zaštite za smeštaj i zbrinjavanje starih, bolesnih i iznemoglih lica, osnovana 1964. godine od strane Skupštine Opštine Novi Sad. Od  2002. godine funkciju osnivača je preuzelo Izvršno veće Vojvodine. Nadležnost Republike se odnosi na domski smeštaj, dok je Grad Novi Sad nadležan za tzv. otvorene oblike socijalne zaštite (Pomoć u kući i nega i Klubovi za stara i odrasla lica), a od 2005. godine i za prihvat lica u stanju trenutne socijalne potrebe (Prihvatilište i Prihvatna stanica).

Gerontološki centar ’Novi Sad’ je jedinstvena ustanova organizovana u devet radnih jedinica i službi. Potrebe za domskim smeštajem zadovoljavaju: Dom penzionera na Limanu, Dom penzionera na Novom Naselju i Dom penzionera u Futogu. Privremeni prihvat lica u stanju socijalne potrebe obavlja se u Prihvatilištu sa Prihvatnom stanicom. Otvoreni oblici socijalne zaštite pružaju se u okviru radnih jedinica Pomoć u kući i nega i Klubovi za stara i odrasla lica (ukupno 13 klubova na teritoriji Novog Sada, Petrovaradina, Futoga i Veternika). U druge poslove Ustanove spadaju Društvena ishrana, Zajednički poslovi i Ugostiteljstvo.

Ustanova raspolaže sa 812 mesta za smeštaj (411 soba) u domovima penzionera i 35 mesta u Prihvatilištu za stara i odrasla lica. Od ukupnog broja mesta u domovima 51% se odnosi na tzv. stacionarni smeštaj (polupokretni i nepokretni, poluzavisni i zavisni) korisnika, dok je 49% mesta smeštajnog kapaciteta opredeljeno za pokretne, odnosno nezavisne korisnike. Svi korisnici Prihvatilišta tretiraju se kao zavisni korisnici.

 

1. Smeštaj starih u dom

Ova usluga je namenjena trajnom zbrinjavanju starih lica. Ustanova raspolaže sa 812 mesta za smeštaj (411 soba). Sobe su jednokrevetne, dvokrevetne, trokrevetne i višekrevetne, a postoje i garsonjere. Korisnici su osobe koje su nezavisne, poluzavisne, zavisne ili dementne. Posete rodbine i prijatelja, kao i izlasci, nisu ograničeni. U Domu se obezbeđuje stanovanje, ishrana, nega, zdravstvena zaštita, kulturno-zabavne, rekreativne, okupacione i druge aktivnosti i usluge socijalnog rada. Organizuju se proslave jubileja i praznika korisinika, muzički programi, posete pozorištu, muzejima, galerijama, gostovanje umetnika, izleti, sportska takmičenja, predavanja i slične aktivnosti. Ustanova raspolaže uređenim parkom sa klupama.

 

Kriterijumi

Da bi imali pravo na korišćenje usluga smeštaja, potrebno je da imate državljanstvo Republike Srbije ili da imate izbeglički status, da ste stariji od 60 godina (žene) odnosno 65 godina (muškarci), ili da ste invalidski penzioner.

 

Procedura prijave

Zahtev za smeštaj se podnosi Centru za socijalni rad u opštini u kojoj zainteresovana osoba živi. Korisnik najpre podnosi pisani zahtev Centru za socijalni rad. U Centru dobija informacije o tome koje dokumente treba da prikupi, a socijalni radnici izlaze u kućnu posetu kako bi utvrdili potrebe za smeštajem. Centar za socijalni rad, osim opravdanosti zahteva, utvrđuje i način plaćanja domskog smeštaja. Rešenje o smeštaju donosi Centar za socijalni rad, a sva ostala prava se regulišu u domu. Realizacija smeštaja zavisi od popunjenosti kapaciteta Gerontološkog centra.

 

Potrebni dokumenti

Ř      Pisani zahtev korisnika

Ř      Po 2 fotokopije lične karte, izvoda iz matične knjige rođenih i zdravstvene knjižice

Ř      3 fotokopije poslednjeg čeka od penzije

Ř      Potvrda o primanjima srodnika, koji su po zakonu dužni da izdržavaju lice koje traži smeštaj, za poslednji kvartal

Ř      Uverenje o zdravstvenom stanju (treba da sadrži Vaserman, pregled pluća, nalaz neuropsihijatra)

Ř      Fotokopija ugovora o vlasništvu stana

Ř      Uverenje o državljanstvu

Ř      Ugovor o doživotnom izdržavanju – ako postoji

Ř      Uverenje o imovnom stanju po mestu boravišta i prebivališta

Ř      Umrlica za bračnog druga – ako postoji

Ř      Izvod iz matične knjige venčanih - ako postoji

Ř      Za srodnika, ako učestvuje u izdržavanju, kopija lične karte

 

Cena

Usluge Centra za socijalni rad su besplatne, a smeštaj u domu se plaća u zavisnosti od stepena samostalnosti korisnika i vrste smeštaja. Smeštaj ne plaća onaj koji nema nikakve prihode ni imovinu, a u potrebi je za ovom vrstom usluge (troškovi se pokrivaju iz republičkog budžeta). Svi ostali plaćaju, iz svojih prihoda i iz prihoda srodnika.

Aktuelni cenovnik smeštaja možete videti ovde: http://www.gerontns.rs/cene_sr.html

 

Kontakt

Dom penzionera na Limanu

Novi Sad,  Fruškogorska 32

Telefon: 021 / 450 - 266;    Fax: 021 / 6350 -782

 

Dom penzionera u Futogu

Futog,  Železnička 46

Telefon: 021 / 895 -760

 

Dom penzionera na Novom naselju

Novi Sad,  Bate Brkića 17

Telefon: 021 / 48 - 89 - 400

 
2. Pomoć i nega u kući

Služba je organizovana pri Domu penzionera na Limanu, u Fruškogorskoj ulici br. 32. Pomoć se obezbeđuje akutno i hronično obolelim starim licima, rekonvalescentima i invalidnim licima, pružanjem higijensko-zdravstvenih, socijalno-zaštitnih i servisnih usluga u njihovom domu:

·     Usluge opšte i posebne zdravstvene i higijenske nege (previjanje, saniranje dekubitusa, masaža, plasiranje katetera, higijena usne duplje i sl.);

·     Usluge održavanja lične higijene (pranje kose, kupanje korisnika, osnovne pedikirske i frizerske usluge, higijena postelje);

·     Usluge nabavke lekova i recepata, hrane, plaćanje računa za troškove stanovanja;

·     Usluge pomoći u stanu (usisavanje pranje i peglanje rublja, kuvanje ili donošenje hrane, održavanje podnih obloga i i opšta higijene stana i sl.);

·     Usluge socijalnog rada (pomoć u rešavanju socijalnih problema i emocionalnih teškoća u odnosima sa srodnicima i komšilukom, pomoć u ostvarivanju pojedinih prava iz oblasti invalidsko-penzionog osiguranja, zdravstva i sl.).

U Službi rade socijalni radnik, medicinske sestre, negovateljice i higijeničarke. Medicinske sestre vrše negu nepokretnih korisnika; negovateljice (koje imaju završen kurs za negovateljice i vrše jednostavniju negu polupokretnih i pokretnih korisnika) pružaju drugu pomoć u kući i van kuće; spremačice (sa najmanje osnovnoškolskim obrazovanjem) se bave održavanjem higijene prostora i obavljaju neke poslove van kuće korisnika kao što su plaćanje računa, nabavka i sl.

Usluge se pružaju 1 do 5 puta nedeljno u zavisnosti od procene, u trajanju od jednog sata, samo u prepodnevnoj smeni (7.00-15.00 h). Za najugroženije slučajeve organizuje se i dežurstvo subotom.

 

Kriterijumi

Sva lica sa teritorije opštine Novi Sad, koja imaju zdravstvene indikacije, imaju pravo na kućnu negu i pomoć, bez obzira na imovinski status. Kapacitet službe je oko 220 korisnika.

 

Procedura prijave

Utvrđivanje prava na ovaj oblik zaštite je u nadležnosti Centra za socijalni rad. Korisnik se javlja Centru za socijalni rad (telefonom ili lično), na osnovu čega Tim za trijažu koji čini medicinska sestra supervizor iz Gerontološkog centra i socijalni radnik iz Centra za socijalni rad izlaze u kućnu posetu (u roku od 1 do 10 dana) i na licu mesta utvrđuju potrebe za uslugama kućne nege. Nakon toga, korisnik podnosi pisani zahtev za korišćenje usluga pomoći u kući Centru za socijalni rad ili Gerontološkom centru. Vrsta, opseg i dinamika pružanja usluga se utvrđuje u zavisnosti od zdravstvenog stanja i potreba korisnika, o čemu odlučuje određuje Gerontološki centar. Nivo participacije korisnika u ceni usluga se utvrđuje u zavisnosti od visine prihoda u domaćinstvu korisnika, što utvrđuje Centar za socijalni rad.

 

Potrebni dokumenti

Uz pisani zahtev Centru za socijalni rad, podnose se sledeći dokumenti:

Ř   2 fotokopije lične karte (jedna kopija ide Centru za socijalni rad, a jedna Gerontološkom centru)

Ř   2 fotokopije lekarskog nalaza (jedna kopija ide Centru za socijalni rad, a jedna Gerontološkom centru)

Ř   fotokopija čeka od penzije za poslednja 3 meseca; ako postoji bračni partner i za njega (tj. u slučaju zaposlenosti tromesečni prosek plate)

Ř   ukoliko ima decu, tromesečni prosek njihovih primanja, dokazi o školovanju njihove dece i sl.

Ř   fotokopija Ugovora o doživotnom izdržavanju (ako postoji)

Cena

Korisnik pokriva deo troškova kroz participaciju u ceni usluga u iznosu od najviše 50% od ukupne cene, a preostali deo troškova ili celokupan trošak usluga pokriva Grad Novi Sad. Punu ekonomsku cenu plaćaju samo oni koji ne žele ili nisu u mogućnosti da pruže na uvid dokaze o svojim prihodima.

 

Kontakt

Radna jedinica 'Pomoć u kući i nega'

Novi Sad,  Fruškogorska 32

Telefon :  021 / 450 - 266

 
3. Klubovi za odrasla i stara lica

Klubovi za  odrasla i stara lica su otvoreni vaninstitucionalni oblici socijalne zaštite starih. Cilj je da se angažuju i sačuvaju preostale sposobnosti i kapaciteti starih kroz druženje i kreativni rad, i da se spreči patološko starenje.

Radno vreme klubova je od 7.00 do 19.00 h, svaki radni dan. U svakom klubu dežuraju dve domaćice kluba, a osim njih u klubovima rade 2 medicinske sestre, socijalni radnik i rukovodilac. Medicinske sestre obilaze klubove i mere pritisak, organizuju predavanja (u saradnji sa lekarima iz Doma zdravlja) i sl. Socijalni radnik daje savete iz oblasti ostvarivanja socijalne zaštite. U klubovima se članovi druže, igraju šah, karte, pikado, domine i sl., organizuju se razne proslave i predavanja, književne večeri itd.

Aktivnosti klubova omogućavaju bolje prilagođavanje njihovih članova na starost, dužu integraciju starih u društvu, zadovoljniji i sadržajniji život, održavanje fizičke i psihičke kondicije i zadovoljavanje brojnih kulturno-zabavnih, sportsko-rekreativnih, zdravstveno-preventivnih i socijalnih potreba.

 

Formirano je i radi 13 klubova na sledećim adresama:

1.  "Novo naselje", Bate Brkića 17, Novi Sad

2.  "Olga Petrov", Futoška 67, Novi Sad

3.  "Radnički", Braće Mogin 2, Novi Sad

4.  "Grozda Gajšin", Njegoševa 24, Novi Sad   

5.  "23. oktobar", Pariske komune 44, Novi Sad 

6.  "Ivo Andrić", Narodnog fronta 71

7.  "Kosta Šokica", Radoja Domanovića 17, Novi Sad 

8.  "Kozara", Futog, Cara Lazara 22

9.  "Veternik", Ive Lole Ribara 1, Veternik

10. "Prva vojvođanske brigada",Stražilovska 12, Novi Sad

11. "Klisa",  Savska 27, Novi Sad

12. "Slana bara", Čenejska 54, Novi Sad

13. "Vladimir Nazor", Čajkovskog 1, Petrovaradin

 

Kriterijumi

Usluge klubova mogu koristiti penzioneri ili osobe starije od 55 godina.

 

Procedura prijave

Zainteresovana osoba se prijavi i uplati godišnju članarinu.

 

Potrebni dokumenti

Lična karta i ček od penzije (ako je penzioner).

 

Cena

Za informaciju o iznosu godišnje članarine pozovite tel. (021) 450-266, 450-267, 450-269.

 
4. Prihvatilište za odrasla i stara lica

Funkcija Prihvatilišta za odrasla i stara lica je da prihvati i zbrine sva lica u stanju socijalne potrebe, koji su akutno ugroženi, putem privremenog smeštaja tokom kojeg se utvrđuje njihov psihofizički status i određuje budući  trajni oblik socijalne zaštite. Kapacitet je 35 mesta, od čega je 8 ležajeva namenjeno nepokretnim korisnicima. Obezbeđen je  kvalitetan smeštaj u savremenom i funkcionalno opremljenom objektu, ishrana u skladu sa normativima, zdravstvena zaštita i nega, rehabilitacija i usluge socijalnog rada.

Prihvataju se i privremeno (do mesec dana), ali sveobuhvatno, zbrinjavaju lica koja se trenutno nalaze u situaciji da su vitalno ugrožena zbog teškog zdravstvenog stanja, loše materijalne situacije, nerešenog stambenog problema, alkoholizma, društveno negativnog ponašanja (skitnja, prosjačenje). Posle toga se, ako se ne otpuste, premeštaju na trajni smeštaj u različite ustanove socijalne zaštite.

 

Kriterijumi

Pravo na smeštaj u Prihvatilište imaju sva odrasla i stara lica u stanju socijalne potrebe koja su vitalno ugrožena zbog nerešenog stambenog problema, teškog zdravstvenog stanja, loše materijalne situacije, alkoholizma, skitnje, prosjačenja.

 

Kontakt

Prihvatilište za odrasla i stara lica

Futog,  Železnička 46

Telefon: 021 / 895 -760

 

Prihvatna stanica

Novi Sad,  Bul. Kralja Petra I 28/c

Telefon:  021 /  444 - 936

 
 

Stranicu održava: Novosadski humanitarni centar                         Facebook        Twitter